Gimme More

Actors I want to watch more of. Bolded most memorable role

laelene Fev 16, 2021
68 People Love Denunciar
Sort By: Author's Order
 • Vin Zhang

  Chinês

  lips & voice!

  Li Jing (ghost tribe prince) in Eternal Love
  Ying Zheng (emperor) in King's Woman
  Zhan Feng (main disciple/sect leader's son) in Flame's Daughter
  Chen Yu/Lian Yi Ke/Zhang Qing in I Will Never Let You Go
  Lin Yi Mu/“Diviner” (Hui Zhen’s bestie at work, likes Hui Zhen, Xia Qiao’s confidante) in Pretty Li Hui Zhen

 • Dilraba Dilmurat

  Chinês

  gorgeous

  Bai Feng Jiu in Eternal Love & Eternal Love of Dream
  Gongsun Li/Lady Li in King's Woman
  Lie Ru Ge/An Ye Ming in Flame's Daughter
  Li Hui Zhen in Pretty Li Hui Zhen

 • Xiao Zhan

  Chinês

  nice face, cute smile

  Bei Tang Mo Ran (side love) in Oh My Emperor
  Yan Bing Yun (hostage in foreign country) in Joy of Life
  Wei Ying/Wei Wu Xian/Mo Xuan Yu (Yi Ling Patriarch) in Untamed
  Ji Chong/Li Ju Yao/Prince Chuan (2nd prince of Jin, bounty hunter, likes & marries Zhai Xing) in Wolf
  Tang San in Douluo Continent

 • Xu Kai

  Chinês

  nice face, eyebrows, great expressions

  Shen Yu () in Untouchable Lovers
  Mo Qing/Li Chen Lan in Legends
  Fuca Fu Heng (Ying Luo’s love, emperor’s top official) in Story of Yanxi Palace
  Li Xuan in Dance of Sky Empire
  Sheng Chu Mu in Court Lady

 • Zheng Ye Cheng

  Chinês

  great martial arts, strong jaw!, cute happy attitude, small mouth movement

  Xue Yao/Guan Shan in Sleepless Princess
  Nan Xian Yue/Nan Wu Yue (little brother with power) in Journey of Flower

 • Huang Jun Jie

  Chinês

  good aura, great smile, nice eyes, reminds me of xiaogege

  Ji Heng in Dr. Cutie
  Bai Zhen (4th fox brother) in Eternal Love of Dream
  Bai Sheng (nice fox) in Fox in the Screen
  Mei Shi Qing/Ye Ling Xia in Truth or Dare

 • Ye Sheng Jia

  Chinês

  reminds me of someone else that I can't place my finger on... maybe Huang Jun Jie?

  Gu Yan Xi in A Love So Romantic

 • Zhang Hao Wei

  Chinês

  cool essence

  Crown Prince Li Cheng Qian in Joy of Life
  Tang Tian Yuan in Love Is All
  Lei Ze Xun (Lei Ze Xin's brother, disciple of Wen Xi's dad) in In A Class of Her Own

 • Yuan Hao

  Chinês

  his gaze! & excellent pirate look

  Qin Shang Cheng/Yun He in Romance of Hua Rong
  Cheng Yan (Qing Yao's drunk brother) in Love and Destiny

 • Zhang Ruo Yun

  Chinês

  so charismatic, so cool

  Fan Xian in Joy of Life
  Feng Tian Yi (winged clan king) in Novoland Castle in Sky

 • Zhang Kai Tai

  Chinês

  great warrior look & aloof personality

  Huo Yang (warrior) in Moon Brightens for You

 • Liu Yi Chang

  Chinês

  good stoic face

  Dugu Mu Xue (quiet warrior) in Chang'An Youth
  Xu Ping/Prince An (emperor’s younger brother, Xu Jin’s uncle) in Blooms at Ruyi Pavilion
  Zhao Cuo in I’ve Fallen for You

 • Xia Ning Jun

  Chinês  Li Hong Bin in Oh My Sweet Liar

 • Cheng Yi

  Chinês  Yu Si Feng in Love and Redemption
  Xiao Cheng Xu (9th prince) in Promise of Chang’An

 • Sheng Ying Hao

  Chinês

  very chest-puffed body language

  Qi Ling Xiao/Wang Ming in Princess At Large
  Pei Heng (ex-fiancé) in Romance of Tiger and Rose

 • Tong Meng Shi

  Chinês

  good aloof look

  'Uncle' Wu Zhu (blind martial arts pro) in Joy of Life
  Shi Tou in Noble Aspirations

 • Hu Yi Xuan

  Chinês

  super cute face, great smile

  Xu Chu Yue in Sleepless Princess

 • Wang You Shuo

  Chinês  Wu Bai Qi in Blooms at Ruyi Pavilion

 • Xing Zhao Lin

  Chinês

  charismatic

  Yue Qi (bodyguard) in Princess Agents
  Mo Lian Cheng in The Eternal Love & The Eternal Love 2
  Wang Xi Yi in You Are My Destiny

 • Wang An Yu

  Chinês

  Aisin Gioro Yin Xiang (13th prince) in Dreaming Back to Qing Dynasty
  Wang Zhong Yu (prime minister’s son) in Heiress

 • Zhao Yi Qin

  Chinês

  adorable face

  Crown Prince Li Che in Fake Princess

 • Aarif Rahman

  Honconguês

  exotic look

  Zong Zheng Wu You/Prince Li (7th prince) in Princess Silver

 • Leo Liang

  Chinês

  great warrior presence

  Yun Hen (Qi Zhen's adopted son & minion) in Legend of Fu Yao

 • Shao Tian

  Chinês

  unique look

  A Ke Qi (2nd prince of Aipuo) in Girl Like Me

 • Leo Yang

  Chinês  Dai Fu (Zhu Xuan Wen’s assistant & friend) in Love Script
  Xiao Zi Ming (Qing Yun’s fiancé) in Dear Herbal Lord

 • Ding Chuan

  Chinês

  good aura

  Hu Qing (strategist, "fox") in Oh My General

 • Song Wei Long

  Chinês

  good-looking and tall figure

  Feng Cheng Jun in In A Class of Her Own
  Rong Zhi in Untouchable Lovers

 • Wallace Huo

  Taiwanês

  handsome

  Jin Yuan Bao in Perfect Couple
  Bai Zi Hua in Journey of Flower
  Emperor Zhu Qi Zhen in Imperial Doctress

 • Deng Lun

  Chinês

  confident bearing

  Xu Feng in Ashes of Love
  Xiao Ce/Prince Nan Liang in Princess Agents

 • Ren Jia Lun

  Chinês

  great stern face & smirks

  Na Lan Yue/Lin Jing in Love A Lifetime
  Zi Xuan/Xu Xuan in Destiny of White Snake
  Liu Wei in Noble Aspirations
  Lu Yi in Under the Power

 • Shawn Dou

  Chinês

  excellent teeth

  Yan Xun (foreign emperor & love rival) in Princess Agents
  Han De Rang (best friend, general, love rival) in Legend of Xiao Chuo

 • Jeremy Tsui

  Chinês

  intense eyes

  Yuwen Hu (prime minister) in Legend of Dugu
  Wei Guang (general) in Legend of Phoenix
  Xue Jing Kong in Novoland Castle in Sky 2

 • Alen Fang

  Chinês

  alluring

  Yang Zan (3rd brother) in Queen Dugu
  Mu Wang (prince, Xu Xian’s friend) in Legend of White Snake
  Liu Xiu Wen (bodyguard, prince of foreign country, love rival) in Unique Lady & Unique Lady 2
  Li Qian/Prince Zi in Love by Hypnotic

 • Caesar Wu

  Chinês

  cute toothless smile

  Chu Xiu Ming (general) in General’s Lady
  Yang Zi An in Chang’An Youth

 • Chen You Wei

  Chinês

  cute

  Liu Shang (advisor & body double) in The Eternal Love 2
  He Lian Jing (young friend & love rival) in Cinderella Chef

 • Wu Jia Cheng

  Chinês

  cute smile

  Bei Tang Tang (cute younger brother) in Oh My Emperor

 • Ethan Juan

  Taiwanês

  cheeky smile

  Zhang Sun Wu Ji/Crown Prince in Legend of Fu Yao

 • Li Tai

  Chinês

  awkwardly cute

  Han Shen (brother disciple, guard) in King's Woman

 • Xia Zhi Yuan

  Chinês

  spunky

  Dan Zhu (fox immortal) in Ashes of Love

 • Andy Zhang

  Chinês  Yang Jian in Legend of Dugu
  Dong Fang Yu Qing/Yi Xiu Jun (mysterious sect leader) in Journey of Flower

 • Lin Geng Xin

  Chinês

  tall, imposing

  Yuwen Yue in Princess Agents
  Yin Ti (14th prince, Ruo Xi’s fighting partner) in Scarlet Heart

 • Dai Si

  Chinês

  pretty face

  Yan Zhi (ghost tribe princess) in Eternal Love
  Dao Lie Xiang (sword city young mistress) in Flame's Daughter

 • Yang Kai Cheng

  Chinês

  big & buff

  Meng Yu Huai in Chef Hua

 • Liu Chan

  Chinês

  cute and dopey

  Jing Tai He (Xiao Mai’s brother-in-law, Er Qiao’s husband) in Chef Hua

 • Jiang Jin Fu

  Chinês

  feels personable

  Kang Si Yu (bar owner, Zhen Tian's younger son) in Scarlet Heart 2
  Yang Ling in Royal Highness

 • Zhang Si Fan

  Chinês

  cute pouty face

  Mu Bei Yan (Yuan Qingli's fiancee) in Love Lasts Two Minds
  Wu Han Chao (royal guard, Yang Ling’s ally) in Royal Highness
  Lu Ao/Prince Yi Qi in My Dear Destiny

 • Wang Yu

  Chinês

  Jin Jian () in Princess Agents
  Xiao Lu () in Love Lasts Two Minds
  Xia Bing () in Oh My Emperor
  Ling Yue (Rong Le’s maid) in Princess Silver
  Xiu Hua () in Royal Highness

 • Zhai Zi Lu

  Chinês

  fresh face

  Yan Bin (Qing Liu’s aide, New Silk Road’s manager, likes Xiao Qin) in Jiu Liu Overlord
  Mu Chuan in Lost Track of Time
  Xiao Yu in Special Lady

 • Xiao Kai Zhong

  Chinês

  cute, quirky

  Mo Xiu Ran/Gu Gu Li (Yu Li planet prince) in Be My Cat

 • Timmy Xu

  Chinês

  adorable, big lips, great bod

  Pei Xing Jian/Shou Yue in Weaving A Tale
  Bai Luo Yin in Addicted

 • Johnny Huang

  Chinês

  bold, fit

  Gu Hai (rich general’s son) in Addicted

 • Liu Xue Yi

  Chinês  Hao Chen (senior disciple & white emperor) in Love and Redemption
  Zhan Huang (demon king, heavenly emperor) in Destiny of White Snake
  Xiao Yi Cai (senior disciple) in Noble Aspirations
  Ye Xiu Du/Prince Yu Yang in Qing Luo

 • Wang Yi Bo

  Chinês

  excellent poker face, mysterious aura, good dancer

  Lan Zhan/Lan Wang Ji (2nd son of Lan clan, Light-Bearing Lord) in Untamed

 • Li Yi Tong

  Chinês

  great smiling eyes

  Fu Rou in Court Lady

 • Chen Zhe Yuan

  Chinês

  cute chubby cheeks

  Ye Jun Qing in Renascence

 • Lin Yi

  Chinês

  so young with the moves

  Lu Jing in Love Scenery

 • Wang Xing Yue

  Chinês

  sweet eyes, chiseled face

  Mo Qing Chen/Ji Ding Lan in Your Sensibility

 • Darren Chen

  Taiwanês

  adorable smile, sweet face

  Zhan Yan in No Boundary 1 & 2

 • Lu Han

  Chinês

  sweet little baby face

  Chen Chang Sheng in Fighter of Destiny
  Ming Tian in Sweet Combat

 • Chen Ruo Xuan

  Chinês

 • Li Nuo

  Chinês

  funny, fresh, quirky

 • Huang Sheng Chi

  Chinês

  great adoring stares, emotional range

 • Tang Min

  Chinês

  sweet demeanor

 • Guo Zi Fan

  Chinês

  hilarious dry humor, self-deprecation

 • Yan Zi Xian

  Chinês

  pouty lips

 • Meng Zi Yi

  Chinês

 • Zong Feng Yan

  Chinês

  unique look, has some fun characters

 • Wang Yi Zhe

  Chinês

laelene's Lists

Lookalikes
284 people 2 loves
Notable
2490 people 9 loves
Kissworthy
63 titles 1 comment

Tendências